Close
Παναγή Τσαλδάρη 37 Περιστέρι, 12134
(Τ) 210 57 16 881
info@lygdapharmacy.gr / lab@lygdapharmacy.gr

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η ιστοσελίδα του lygdapharmacy.gr (εφεξής η “Ιστοσελίδα”) έχει δημιουργηθεί από την εταιρία φαρμακείου με την επωνυμία «Συστεγασμένα Φαρμακεία Λύγδα Μαρία-Νίκη – Λύγδα Ασπασία Ο.Ε.» (εφεξής η “Εταιρία”), με σκοπό τη συνεχή παροχή πληροφοριών για προϊόντα του φαρμακείου μας (εξαιρουμένων των φαρμάκων) και για υπηρεσίες που είναι σύννομες με τη φαρμακευτική νομοθεσία και δεοντολογία προς τους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας.

Πρώτιστο μέλημα μας αποτελεί η άριστη ενημέρωση και εξυπηρέτηση σας καθώς και η προστασία της ιδιωτικότητας και των ατομικών σας δικαιωμάτων, καταβάλλοντας τη δέουσα επιμέλεια και υπευθυνότητα στην όποια επεξεργασία των δεδομένων σας.

Για το λόγο αυτό, σας ζητούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους κατωτέρω όρους χρήσης και λειτουργίας της Ιστοσελίδας και εφόσον προχωρήσετε στη χρήση αυτής τεκμαίρεται αυτόματα η αποδοχή τους.

 

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας. Η χρήση της Ιστοσελίδας από ανηλίκους που έχουν συμπληρώσει το 15o έτος της ηλικίας τους επιτρέπεται μόνο με τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ως άνω ανηλίκων. Εάν ο ανήλικος είναι ηλικίας κάτω των 15 ετών, σύμφωνα με το νόμο δεν επιτρέπεται η χρήση της Ιστοσελίδας. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από επισκέπτες/χρήστες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η παρούσα Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της, όπως ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, πληροφορίες, δεδομένα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιριών, αποτελούν αποκλειστική πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Επίσης, οτιδήποτε μεταφέρεται, αναμεταδίδεται ή αποστέλλεται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, συνιστά ιδιοκτησία της Εταιρίας, εφόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατό και νόμιμο.

Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω διατύπωση και χωρίς την ανάγκη συμβάσεως ή απαγορευτικής ρήτρας κατά των προσβολών της.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, ολικά ή τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας. Η Εταιρία επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

Πληροφορίες (εκτός των προσωπικών τους δεδομένων) που τυχόν παρέχουν οι επισκέπτες/χρήστες στην Ιστοσελίδα μέσω αυτής, λογίζονται ως πληροφορίες μη εμπιστευτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο των εν λόγω επισκεπτών/χρηστών. Ακόμα, η Ιστοσελίδα μπορεί να συλλέγει περιορισμένες και αναγκαίες πληροφορίες για τις εν γένει εμπορικές της δραστηριότητες.

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι επισκέπτες/χρήστες υποχρεούνται να τηρούν όλους τους σχετικούς Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των νομοθεσιών που αφορούν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία προσωπικών δεδομένων και την προστασία του ανταγωνισμού. Επίσης οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού κατά τρόπο σύμφωνο με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους. Οι επισκέπτες/χρήστες υποχρεούνται να απέχουν από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτήν ή σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρίας. Στα παραπάνω συγκαταλέγονται πιθανές βλάβες σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο, η μετάδοση εσωτερικών, ιδιοκτησιακών και εμπιστευτικών πληροφοριών που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας καθώς και η χρήση ιών λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλου κώδικα, αρχείου ή προγράμματος που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, ή την καταστροφή εξοπλισμού λειτουργίας, λογισμικού ή υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης προς τους παρόντες Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας, η Εταιρία έχει δικαίωμα να αξιώσει από τον παραβάτη αποζημίωση για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία υποστεί από τις ως άνω αποκλίνουσες ενέργειες.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Η παρούσα Ιστοσελίδα παρέχει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να εγγραφεί στις λίστες (mailing lists) για την παραλαβή Ενημερωτικών Δελτίων (Newsletters) της Εταιρίας μας, αφού πρώτα δώσει τα στοιχεία που θα του ζητηθούν στην αντίστοιχη φόρμα, το περιεχόμενο της οποίας προστατεύεται σύμφωνα με την αναγραφόμενη στην Ιστοσελίδα μας Πολιτική Απορρήτου. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί να διαγραφεί από τις αντίστοιχες λίστες.

 

COOKIES

Η παρούσα Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί “cookies” για τη συλλογή πληροφοριών ηλεκτρονικής δραστηριότητας, προκειμένου να αποθηκευτούν οι προτιμήσεις των επισκεπτών/χρηστών, στοχεύοντας στη βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης τους.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΩΝ

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα όποτε το κρίνει απαραίτητο να προβεί σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο περιεχόμενο, στις πληροφορίες και στους Όρους Χρήσης που περιέχονται στην ιστοσελίδα, κυρίως για λόγους βελτίωσης, ενημέρωσης και εναρμόνισης με νέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Για τον λόγο αυτό σας εφιστούμε την προσοχή, κάθε φορά πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας να λαμβάνετε γνώση της τελευταίας έκδοσης της, καθώς η χρήση της συνιστά αυτόματα την ανεπιφύλαχτη αποδοχή των όρων και του περιεχομένου αυτής από τους επισκέπτες/χρήστες.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους και αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ή διαφωνίας προκύψει εξ αυτών ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.